Inkomst­fördelning

1991–2017

Inkomst­fördelningen i ett land uttrycks vanligtvis med den så kallade Gini­koefficienten. Denna har ett värde mellan 0 (helt jämnt fördelade inkomster) och 1 (helt ojämnt fördelade inkomster). Ju lägre Gini­koefficient desto mer jämnt fördelade är med andra ord inkomsterna i befolkningen. Diagrammet visar förändringen av Gini­koefficienten i Sverige över tid.

Som framgår av diagrammet har inkomst­skillnaderna i Sverige konti­nuerligt ökat sedan början av 1990-talet. uppmättes de största inkomst­skillnaderna i Sverige sedan . Mätserier finns ända tillbaka till 1975 då mätningarna påbörjades men definitionen av bland annat disponibel inkomst har förändrats vid flera tillfällen vilket gör att serierna är svåra att jämföra. Sett till äldre data går det dock fastställa att tendensen till ökande inkomstskillnader sett likadan ut som ovanstående diagram även åren 1975–1991.

Källa: